Informatycy w biznesie

Staż + studia = doświadczenie + wynagrodzenie

PODSTAWOWE INFORMACJE

 CEL I TEMATYKA

Celem staży krajowych jest zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, które pozwolą studentom sprecyzować swoją wizję kariery oraz zmotywują ich do nauki praktycznych elementów informatyki oraz stosowanych w niej innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Staż ma na celu wzmocnienie praktycznych elementów nauczania oraz ułatwienie studentom startu zawodowego. Intencją realizacji staży krajowych jest ułatwienie studentom Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych nabycia wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Dodatkowo staże mają za zadanie kształtować wśród studentów Uczelni aktywne postawy w obszarze poszukiwania pracy i przedsiębiorczości.

Celem staży zagranicznych jest zwiększenie mobilności akademickiej studentów. Staż zagraniczny powinien odbyć się w zagranicznych ośrodkach akademickich, jednostkach naukowo-badawczych bądź firmach prowadzących działalność naukowo-badawczą. Dodaną wartością stażu  może być określenie tematu pracy inżynierskiej i ewentualna dalsza współpraca z firmą na etapie przygotowywania tej pracy.

ORGANIZACJA STAŻY

W 2015 roku przewidujemy organizację 8 staży krajowych i 10 staży zagranicznych.

 • Staże skierowane są do studentów II i III roku kierunku Informatyka znających język obcy w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej oraz swobodną komunikację
 • Czas trwania stażu: 4 tygodnie/128 godzin
 • Stypendium stażowe krajowe wynosi 4480 zł brutto z narzutami
 • Stypendium stażowe zagraniczne wynosi 7000 zł brutto z narzutami
 • Termin odbywania stażu: kwiecień-październik 2015
 • Staż należy zrealizować zgodnie z ustalonym wcześniej programem stażu. Firmy same wybierają stażystów z zaproponowanych kandydatur

  Uwaga!

  • Udział w stażu nie zwalnia z obowiązku brania udziału w zajęciach dydaktycznych
  • Na podstawie zaświadczenia o odbyciu stażu zostaną Państwu zaliczone praktyki studenckie

REKRUTACJA

Proces rekrutacji na staże jest dwuetapowy

Etap 1:

Studenci zainteresowani stażami:

 • zapoznają się ze dokumentacją, w szczególności z Regulaminem staży
 • zapoznają się z ofertami stażu umieszczonymi na stronie informatycywbiznesie.vizja.net
 • przygotowują CV w języku polskim i w przypadku staży zagranicznych w wybranym języku obcym
 • CV oraz w przypadku staży zagranicznych skany certyfikatów językowych przesyłają  na adres informatycy@vizja.net, w mailu należy wskazać preferowane miejsca odbywania stażu

WSTI tworzy listę rankingową w oparciu o:

 • średnią z ostatniego ukończonego roku studiów
 • znajomość języka poświadczona certyfikatem lub ocena z lektoratu za ostatni semestr (tylko w przypadku staży zagranicznych)
 • jakość CV

Etap 2:

 • CV wybranych studentów zostaną przesłane do firm, ośrodków naukowych lub naukowo-badawczych
 • wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną z przedstawicielami jednostki, w której odbywa się staż
 • osoba, która zaprezentuje się najlepiej na rozmowie, po dokonaniu wszystkich wymaganych formalności rozpoczyna miesięczny, płatny staż!

REKRUTACJA NA STAŻE ROZPOCZNIE SIĘ NA PRZEŁOMIE MARCA I KWIETNIA 2015 R.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka staży po stronie WSTI:

Zofia Baczyńska-Sielaczek

Biuro Projektu Informatycy w biznesie - program rozwoju uczelni WSTI, pokój 219

tel. 22 536 54 17,

e-mail: baczynska-sielaczek@vizja.pl